Wijziging Gids proportionaliteit per 1 januari 2022

Inkoopkracht ZHW 05-11-2021 1775 keer bekeken

Bij aanbesteden moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. De Gids proportionaliteit geeft hier invulling aan.

In het Aanbestedingsbesluit is de Gids proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen. Sinds 1 juli 2016 geldt deze verplichting ook voor speciale sector-bedrijven. Per 1 januari 2022 wijzigt de Gids proportionaliteit met betrekking tot rechtsverwerkings-clausules.


De wet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.


Het verplicht gebruik van de Gids proportionaliteit geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures. De Gids proportionaliteit is van toepassing op de gehele procedure.


Wijziging Gids per 1 januari 2022
De nieuwe Gids proportionaliteit geeft praktische handvatten voor een proportionele toepassing van rechtsverwerkingsclausules. Hierbij gaat het om het evenwicht tussen zo vroeg mogelijk vragen stellen door opdrachtnemers en een redelijke opstelling van opdrachtgevers wat betreft rechtsverwerking. Hiermee wordt de balans tussen de belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers hersteld. De inhoudelijke wijzigingen zijn overzichtelijk gemaakt in het document hoofdstuk 4 Aanbestedingsfase van de Gids proportionaliteit. De wijziging treedt op 1 januari 2022 in werking. Met de Gids wijzigt ook het Aanbestedingsbesluit.

Bron: Pianoo

Bovenstaand artikel is terug te vinden op de website van Pianoo via deze link.

Cookie-instellingen