Wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet aangenomen

Inkoopkracht ZHW 22-03-2016 1359 keer bekeken

Vandaag is de stemming geweest over het Wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet 2012. Het wetsvoorstel is aangenomen. Tevens is over de verschillende moties en amendementen gestemd.

Amendement 9 van de leden Bruins en Ziengs dat regelt dat de wettelijke verplichting voor het gebruik van de Gids Proportionaliteit wordt uitgebreid naar de speciale-sectorbedrijven.

Amendement 11 van het lid Gesthuizen c.s. dat regelt dat de motiveringsplicht ook toepassing is op het criterium 'laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit'.

Amendement 28 van het lid Monasch dat regelt dat het vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving uitsluitend op grond van de laagste prijs of kosteneffectiviteit niet is toegestaan ten aanzien van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën aanbestedende diensten en soorten opdrachten.

Verworpen

Amendement 25 van de leden Verhoeven en Van Veldhoven dat expliciet maakt dat onder kosten die toegerekend kunnen worden aan externe milieueffecten in ieder geval de kosten vallen als gevolg van broeikasgasemissies.

Amendement 24 van het lid Gesthuizen dat regelt dat de Commissie van Aanbestedingsexperts een tweetal extra taken krijgt, namelijk de huidige taak van het Expertisecentrum aanbesteden PIANOo en het bevorderen van de doelmatigheid van aanbestedingsprocedures.

Moties

Aangenomen

Motie 14: Verhoging van de Europese Drempelwaarden
A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Motie 15: Gids proportionaliteit uitbreiden, minder nadruk op prijs
A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Motie 16: Inzichtelijk maken aantal te laat ingetrokken aanbestedingen
A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Motie 17: over voorkomen van onnodig clusteren van opdrachten
S.M.J.G. Gesthuizen (SP)

Motie 18: Capaciteit / doolooptijden Commissie van Aanbestedingsexperts monitoren
E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Motie 21: Verzoek tot voorstellen om onnodig clusteren tegen te gaan
K. Verhoeven (D66)

Motie 23: Aanbestedingen toegankelijk maken voor jonge innovatieve bedrijven
E. Ziengs (VVD)

Verworpen

Motie 19: Pilots publiek-private samenwerking, lokale innovatieve oplossingen
E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Motie 22: Innovatie doelstelling verhogen naar 5%
K. Verhoeven (D66)

Aangehouden

Motie 20: Onafhankelijk toezicht
E.E.W. Bruins (ChristenUnie) en S.M.J.G. Gesthuizen (SP)

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2016P04376\

 

Cookie-instellingen