Hoe om te gaan met 2B-diensten/sociale en specifieke diensten vanaf 18 april?

Inkoopkracht ZHW 10-05-2016 1597 keer bekeken

Het 2B-regime vervalt vanaf 18 april 2016. Hoe om te gaan met (voormalige) 2B-diensten/sociale en specifieke diensten tot de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012?

Vanaf 18 april 2016 is het niet meer mogelijk om een 2B-procedure te starten. Opdrachten die voorheen nog als 2B-dienst kwalificeren, moeten volgens het normale volledige regime worden aanbesteed. Datzelfde geldt voor opdrachten die in de richtlijn als 'sociale en andere specifieke diensten' aangemerkt worden. Pas bij de inwerkingtreding van het wetsvoorstel zou het nieuwe regime voor deze diensten kunnen toe gepast worden. Dit kan tot onwenselijke situaties leiden voor bijvoorbeeld gemeenten die zorgdiensten willen aanbesteden.

Bij het aanbesteden van (voormalige) 2B-diensten vanaf 18 april 2016 tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel zijn 3 situaties mogelijk:

  • Voortzetting reguliere 2B-procedure (voor 18 april gestart)
  • Toepassen procedure voor sociale en andere specifieke diensten vanaf 18 april 2016. In de vierde Nota van Wijzingen heeft de minister hiervoor een regeling getroffen.
  • Een reguliere aanbestedingsprocedure vanaf 18 april 2016

Welke situaties denkbaar zijn bij (voormalige) 2B-diensten vanaf 18 april 2016 tot inwerkingtreding van de wet kun je vinden op de website van PIANOo.

PIANOo biedt een CPV-overzicht en zoektool om vast te kunnen stellen of een (voormalige 2B-)dienst onder het vernieuwde regime voor sociale en andere specifieke diensten valt. Het CPV-overzicht (pdf) is gerubriceerd in 15 hoofdcategorieën. De diensten die voorbehouden kunnen worden zijn met een kleur gemarkeerd. Met de zoektool CPV-codes (excel) kunt u opzoeken onder welk regime een dienst (CPV-code) nu en vanaf 18 april 2016 valt.

Cookie-instellingen